Woningcorporatie Wetland Wonen

Woningcorporatie Wetland Wonen


Wetland Wonen is gevestigd in Vollenhove en is van maandag tot en met donderdag open van 8.00 tot 12.00 uur. Rondom een woning spelen allerlei verschillende zaken die geregeld moeten worden. Onze medewerkers zetten zich dagelijks in om al die verschillende zaken gewoon fijn te regelen. Vanuit onze betrokkenheid met mensen leveren wij een bijdrage aan een beter woon- en leefklimaat in de gemeente Steenwijkerland en Zwartewaterland. 

Missie en visie

Missie

Wetland Wonen is een woningcorporatie in de Kop van Overijssel en heeft als doel om goede en betaalbare woningen voor nu en in de toekomst aan te bieden aan mensen die hierin vanuit hun eigen financiële en sociale omstandigheden niet zelf kunnen voorzien. We dragen bij aan een prettige woonomgeving met als doel ‘gewoon fijn wonen’.
Met ruim 3.000 woningen in Blokzijl, Vollenhove, Sint Jansklooster, Belt Schutsloot, Giethoorn, Wanneperveen, Zwartsluis, Genemuiden en Hasselt, bieden wij keus aan alleenstaanden, ouderen, mensen met een zorgvraag en gezinnen. Wetland Wonen is gevestigd in Vollenhove.

 

‘Wetland Wonen, in de kern aanwezig’ houdt voor ons in:

  1. Dat we staan voor kwaliteit en betaalbaarheid van het wonen in ons werkgebied;  
  2. Dat we aansluiten bij de woonwensen en bijbehorende (financiële) mogelijkheden van onze klantgroepen;
  3. Dat we, samen met anderen, staan voor de combinatie van wonen en zorg in ons werkgebied, waarbij wij ons vooral richten op het realiseren en beheren van (zorg-gerelateerd) vastgoed;
  4. Dat we staan voor de leefbaarheid van onze wijken en buurten, waarbij het motto is “schoon, heel en veilig”;
  5. Dat we, samen met anderen, staan voor de leefbaarheid in ons werkgebied, waarbij wij ons vooral richten op het realiseren en beheren van maatschappelijk vastgoed.

Beleidsvisie Zinvol en Efficiënt

Met de beleidsvisie Zinvol en Efficiënt geeft Wetland Wonen voor de jaren 2013 t/m 2017 aan waarop zij zich in het bijzonder wil richten en waar zij op aangesproken wil worden.

Dit beleidsplan is in 2014 afgestemd met onze belangrijkste belanghouders Huurdersvereniging Zwartewaterwiede, de gemeente Steenwijkerland en de gemeente Zwartewaterland.

Kernvisies Wetland Wonen

Wetland Wonen in de kern aanwezig’, zo luidt de titel van onze strategische visie. In de komende jaren zetten we de koers van de afgelopen jaren voort: we verbeteren de kwaliteit van het woningbezit door nieuwbouw en renovatie. De benodigde fysieke en financiële ruimte creëren we door via verkoop en sloop huurwoningen uit de markt te nemen die niet meer aansluiten bij de behoefte. Kwaliteit bieden we primair door in de kernen aanwezig te zijn met verschillende goede en betaalbare woningen en een leefomgeving die schoon, heel en veilig is. Onze kernvisies geven aan wat wij in elke kern signaleren en wat wij belangrijke opgaven en interessante ontwikkelingsrichtingen vinden. De visies zijn niet alleen van ons, maar zijn tot stand gekomen in overleg met diverse partijen die bij de kernen betrokken zijn. Kernvisies vormen het kader voor besluiten over investeringen in sociale huurwoningen, maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid en zijn daarmee de verantwoording voor keuzes en prioriteiten. In deze kernvisies kijken we naar de periode tot pakweg 2020. Het document Kernvisies Wetland Wonen kunt u hier downloaden.

Jaarverslag

Het jaarverslag biedt informatie over de activiteiten van Wetland Wonen. Het geeft een beeld van wie wij zijn, waar wij voor staan en wat wij doen.

 

Jaarverslag 2018

Governance

We vinden het belangrijk om open en transparant te zijn. Daarom onderschrijven we de principes van de Governancecode woningcorporaties. De Governancecode stelt normen voor goed bestuur & toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Op 1 juli 2015 is de Governancecode woningcorporaties 2015 van kracht geworden. De gerelateerde Wetland Wonen-reglementen zijn aan deze code aangepast.

 

De uitwerking van de Governancecode is beschreven in onderstaande documenten:

 

Voor de uitwerking van de Governancecode van onderstaande documenten verwijzen wij naar het Jaarverslag.

Kwaliteit

Wetland Wonen is sinds 2006 lid van het KWH. KWH is een landelijke organisatie die de ontwikkeling van corporaties naar klantgerichte organisaties bevordert. KWH ziet kwaliteit als een continue verbeterproces waarin de dienstverlening aan de klant centraal staat. KWH geeft onder andere een kwaliteitskeurmerk uit voor woningcorporaties. Het unieke van dit label is dat de kwaliteit van de dienstverlening door de ogen van de huurders wordt bepaald.

Aedescode

Aedes is de brancheorganisatie voor woningcorporaties in Nederland. Aedes richt zich op het behartigen van de belangen van de bij haar aangesloten ondernemingen. Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de AedesCode. In de AedesCode is de maatschappelijke functie van de leden op het terrein van wonen vastgelegd en uitgewerkt. Door zich te binden aan de AedesCode laten corporaties zien dat zij kwaliteit bieden en dat zij verantwoordelijkheid afleggen aan elkaar en aan de omgeving waarin zij opereren. De code geldt voor alle corporaties die lid zijn van Aedes. Ze zijn daarop aanspreekbaar. De AedesCode is per 1 januari 2007 aangepast.  

Blog Marcel Timmerman

Samenwerking

Wetland Wonen werkt met verschillende partijen samen aan de totstandkoming van een zo prettig mogelijke leefomgeving voor haar huurders. We zijn ons er van bewust dat samenwerking en een gezamenlijke visie noodzakelijk zijn om tot duurzame resultaten te komen.

 

Samenwerking vindt plaats op velerlei gebieden; van duurzaamheid tot ouderenzorg, van kinderopvang tot geschillencommissie.

Als woningcorporatie brengen wij onze expertise op het gebied van wonen in binnen de verschillende samenwerkingsprojecten. Bekijk onze samenwerkingen.