Samenwerking

Wetland Wonen onderhoudt relaties met veel organisaties. Deze relaties verschillen in aard. Zo zijn er relaties met afnemers / opdrachtgevers en omgekeerd met leveranciers / opdrachtnemers; met organisaties die (mede) het beleid van Wetland Wonen bepalen en organisaties die weinig tot geen beleidsinvloed hebben.

 

In dit overzicht gaat het met name om organisaties voor wie Wetland Wonen projecten realiseert en organisaties die invloed hebben op het beleid van Wetland Wonen: deze organisaties beschouwen we als belanghouders van Wetland Wonen. Hieronder lichten we een aantal samenwerkingsverbanden nader toe.

Overheid

Wetland Wonen werkt nauw samen met overheidsinstanties met als gezamenlijk doel dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Op landelijk niveau (Ministerie VROM/WWI), provinciaal niveau (duurzaamheidsconvenant) en met name op gemeentelijk niveau.

Met de twee gemeenten in het werkgebied van Wetland Wonen, gemeente Steenwijkerland en gemeente Zwartewaterland, vindt geregeld overleg plaats. Zo zijn er afspraken gemaakt op gebied van duurzaamheid en herstructurering. In samenwerking met de beide gemeenten werkt Wetland Wonen op dit moment aan een kernenvisie. Voor elke stad en elk dorp waar Wetland Wonen actief is ontwikkelen we een gedeelde ontwikkelingsrichting op basis van de wensen en behoeften in die kern.

Zorgorganisaties

Samen met diverse zorgorganisaties werkt Wetland Wonen op verschillende manieren aan optimale afstemming tussen wonen en zorg. De wensen en behoeften van cliënten veranderen en daarmee verandert ook de visie op wonen met zorg. Dit betekent in ons werkgebied dat er veelal kleinschalige voorzieningen moeten worden gerealiseerd. Met als gemeenschappelijk doel mensen zolang mogelijk in de vertrouwde omgeving te laten wonen.

Welzijnsorganisaties

Wetland Wonen werkt samen met de stichtingen Welzijn Ouderen Zwartewaterland, Regionaal Samenwerkingsverband van Ouderenbonden Steenwijkerland (RSOB), Stichting De Meente en Timpaan.

Belangenorganisaties

De belangenorganisaties waar Wetland Wonen mee samenwerkt zijn:

Vrouwenadviescommissie (VAC),

Dorpsbelangen

 • 't Gieters Belang;
 • Plaatselijk Belang Blokzijl;
 • Plaatselijk Belang Sint Jansklooster/Heetveld;
 • Vereniging Dorpsbelangen Dwarsgracht;
 • Belangenvereniging Vollenhove Stad;
 • Vereniging Dorpsbelang Wanneperveen.

Ondernemersverenigingen

 • Hasselt;
 • Zwartsluis (HVZ);
 • Genemuiden;
 • Vollenhove (VOC);
 • Businessclub Steenwijkerland (BCS).

en kerkgenootschappen in het werkgebied.

Collega-corporaties

Met collega-corporaties heeft Wetland Wonen samenwerking op verschillende gebieden.

 

Zo is in samenwerking met Omnia Wonen en Woonconcept een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van energiedoelstellingen in het woningbezit.

In 2005 zijn de geschillencommissies van Woningstichting De Veste en Wetland Wonen samengevoegd.

Huurdersvertegenwoordigingen

Huurdersvereniging Zwartewaterwiede is een vereniging die de belangen van huurders in het werkgebied van Wetland Wonen behartigt. Zij doet dat op verschillende manieren. Werkwijze en samenwerking staat omschreven in de samenwerkingsovereenkomst en het sociaal statuut.

Het bestuur van de huurdersvereniging wordt door de ledenvergadering aangesteld. Hierbij wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging uit elke woonkern van Wetland Wonen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neemt u dan contact op met de Huurdersvereniging.

 

Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

p/a De Rede 3

8325 XA  Vollenhove

0527-24 19 58 of 06-10 64 17 38

internet: Huurdervereniging Zwartewaterwiede

e-mail: hv.zwartewaterwiede@home.nl

K.v.K.nr. 40060509

Bankrekeningnummer: 36.71.05.551

 

Nog geen lid van de huurdersvereniging? Meld u nu aan! 

De contributie bedraagt € 1,00 per maand en wordt gelijktijdig met de huur geïnd.

 

Als u de huur opzegt, dan vervalt het lidmaatschap automatisch. Wilt u tussentijds het lidmaatschap opzeggen, dan kan dat natuurlijk ook.

 

Naast de algemene huurdersvereniging zijn er ook bewonerscommissies per complex (Perelaar, Vierhoek,

't Westerholt en Kastanjehof) en bij nieuwbouw of herstructurering per project. 

Samenwerking

Wetland Wonen werkt met verschillende partijen samen aan de totstandkoming van een zo prettig mogelijke leefomgeving voor haar huurders. We zijn ons er van bewust dat samenwerking en een gezamenlijke visie noodzakelijk zijn om tot duurzame resultaten te komen.

 

Samenwerking vindt plaats op velerlei gebieden; van duurzaamheid tot ouderenzorg, van kinderopvang tot geschillencommissie.

Als woningcorporatie brengen wij onze expertise op het gebied van wonen in binnen de verschillende samenwerkingsprojecten.