Huisvesting statushouders 2016-2017

1-1-2017

Wetland Wonen heeft in 2016 274 nieuwe huurcontracten afgesloten. Dat betekent een mutatiegraad van 8,6%. Dit is gelijk aan het gemiddelde over de afgelopen jaren.  

De vrijgekomen woningen zijn voor het merendeel gepubliceerd via onze website voor toewijzing aan woningzoekenden. We hebben een klein deel gereserveerd voor de zogenaamde bijzondere doelgroepen zoals huisvesting van ex-daklozen vanuit de Herberg in Zwolle, plaatsing via de Wmo of een zorginstelling, en voor de huisvesting van statushouders.

  

De taakstelling voor de gemeenten Zwartewaterland en Steenwijkerland voor het plaatsen van statushouders is in 2016 fors omhoog gegaan ten opzichte van 2015. Ook zijn er vooral eenpersoonshuishoudens gehuisvest, daar waar het in eerdere jaren veelal gezinnen betrof.
Om te zorgen dat de gemeenten aan hun taakstelling kunnen voldoen zijn daarom veel meer woningen nodig.
In Steenwijkerland zijn door Wetland Wonen 13 woningen verhuurd aan statushouders (10% van alle mutaties), in Zwartewaterland 22 woningen (14% van alle mutaties). Uitgangspunt van Wetland Wonen is dat 10% van alle mutatiewoningen voor statushouders worden bestemd. In 2016 is dit in Zwartewaterland hoger uitgekomen omdat er in deze gemeente een achterstand is in de te huisvesten personen. Wetland Wonen is de enige corporatie in deze gemeente en het aandeel huurwoningen ten opzichte van particulier bezit ligt laag. Om deze reden starten we, in nauw overleg met de gemeente Zwartewaterland, in 2017 met het huisvesten van meerdere statushouders per woning. Ook in Steenwijkerland bespreken we de mogelijkheden hiervoor.

 

Feiten en cijfers betreffende de gemeentelijke taakstelling vindt u op www.opnieuwthuis.nl.