Gesprekken met raadsfracties

1-1-2017

In het najaar van 2016 hebben de jaarlijkse gesprekken plaatsgevonden met bijna alle raadsfracties van de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland. 

 

Jaarlijks informeert Wetland Wonen de raadsleden, beantwoordt vragen en verduidelijkt de situaties in de diverse kernen op volkshuisvestelijk en sociaal maatschappelijk gebied. Onderwerpen als wijkverbetering, renovatie, nieuwbouwproductie en specifieke doelgroepen per kern passeren de revue. Ook kwamen de nieuwe woningwet en woningzoekenden / inschrijfduur aan de orde.

 

Gesprekken met de fracties uit de gemeente Steenwijkerland spitsten zich vooral toe op de problematiek van sociale huisvesting in de noordelijke kernen en over de nieuwbouw  van sociale huurwoningen in Steenwijk stad.

In de gemeente Zwartewaterland ging de aandacht vooral uit naar het recentelijk gereedgekomen woonbehoefteonderzoek en het binnenkort tot stand komen van de nieuwe woonvisie.

Taakstelling voor de huisvesting van asielzoekers in relatie tot voldoende beschikbaar zijn van sociale huurwoningen voor inwoners van de gemeente was daarnaast punt van aandacht.

 

Zorg over minder gevarieerde wijken
In beide gemeenten kwamen ook de gevolgen van de nieuwe woningwet voorbij i.r.t. de inkomenstoets / passendheids toets voor woningzoekenden, de 1e en 2e huurtoeslaggrens en de beperkingen die dit, voor zowel de huurder als de corporatie, met zich mee brengt.

Directeur Marcel Timmerman heeft tevens zijn ongerustheid uitgesproken over de situatie die mogelijk gaat ontstaan in woonwijken. De gevarieerdheid in samenstelling dreigt te verdwijnen en plaats te maken voor eenzijdigheid bestaande uit, voornamelijk kwetsbare huishoudens.

 

Volgend jaar weer
De gesprekken werden door alle raadsfracties als positief en zinvol ervaren.

Het jaarlijks terugkeren van de gesprekken wordt op prijs gesteld. Wetland Wonen deelt deze mening en zal ook voor het komend jaar de gesprekken initiëren.