Geen objecten gevonden

Vacatures: 2 leden Raad van Commissarissen

Profiel: financieel-economisch en HR en organisatieontwikkeling.

Vanwege het verstrijken van de termijn van twee commissarissen (waarvan een huurderscommissaris) zoekt de Raad van Commissarissen van Wetland Wonen per februari 2023 twee nieuwe leden. Een lid met het profiel ‘financieel-economisch’ en een lid met kennis over ‘HR en organisatieontwikkeling’. Gevoel voor volkshuisvesting en wonen/werken in Steenwijkerland, Zwartewaterland of Zwolle zijn belangrijke criteria in de zoektocht.

Algemene taken Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Commissarissen beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder.

Het toezicht van de Raad van Commissarissen op het bestuur omvat in ieder geval:

 1. de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
 2. de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
 3. de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 4. het kwaliteitsbeleid;
 5. de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
 6. het financiële verslaggevingproces;
 7. de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

De taken, bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen staan beschreven in de statuten en het reglement voor de Raad van Commissarissen. De tekst in deze formele documenten is leidend in geval van conflict met de tekst in deze profielschets.

Voor het goed functioneren van de Raad van Commissarissen wordt de kwaliteit van de leden van essentieel belang geacht. Dit betekent dat er niet alleen een zorgvuldige procedure wordt gevolgd voor de selectie en benoeming van de leden van de raad van Commissarissen en dat  ook aandacht, tijd en geld besteed wordt aan training, begeleiding, transparantie en interne beoordelingen.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf personen, onder wie de voorzitter en een vice-voorzitter. Elk lid van de Raad van Commissarissen treedt uiterlijk vier jaar na zijn/haar benoeming af en kan eenmaal herbenoemd worden. Als uitgangspunt geldt dat zo weinig mogelijk leden tegelijkertijd aftreden. Een en ander wordt geregeld in een rooster van aftreden.

Onafhankelijkheid

De leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk. De Raad van Commissarissen stelt ten aanzien van iedere commissaris vast of deze onafhankelijk is in het licht van de hieronder genoemde afhankelijkheidscriteria. Bedoelde criteria zijn dat het betrokken lid van de Raad van Commissarissen, dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

 1. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van het bestuur van de woningcorporatie (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
 2. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de raad van commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
 3. bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van het bestuur van de stichting lid van de raad van commissarissen is;
 4. in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de stichting of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft of in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de stichting en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de stichting een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 5. lid is van de gemeenteraad van een gemeente of van Provinciale Staten van de provincie waar de stichting feitelijk werkzaam is, dan wel in dienst is van een zodanige gemeente of provincie en feitelijk betrokken bij volkshuisvestingsaangelegenheden;
 6. werkzaam is bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, of bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, het waarborgfonds Sociale Woningbouw of voor de volkshuisvesting relevante belangenbehartigingsorganisaties en feitelijk betrokken is bij volkshuisvesting aangelegenheden;
 7. huurder is van de stichting;
 8. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van de bestuurder. 

Profielschets van de Raad van Commissarissen

Kerntaak gehele RvC: toezicht en advies

 • formele en inhoudelijke beoordeling van het beleid;
 • onderschrijft en bewaakt de doelstellingen van de stichting;
 • bestuur met raad terzijde staan;
 • beoordeling/benoeming/schorsing/ontslag bestuurders;
 • openbaar maken, naleven en handhaven van de Governancecode;
 • goedkeuring jaarrekening en begroting;
 • goedkeuring van alle "majeure" besluiten (zie statuten).
   

Gewenste samenstelling van de Raad van Commissarissen:
De RvC bestaat uit 5 leden, waarvan:

 • Minimaal één lid ervaring moet hebben met volkshuisvestelijke aangelegenheden;
 • Minimaal één lid ervaring moet hebben op financieel gebied;
 • Minimaal één lid ervaring moet hebben met juridische zaken;
 • Minimaal één lid heeft ervaring met HR en organisatieontwikkeling;
 • Minimaal één lid ervaring moet hebben met bouw – projecten – ontwikkeling;
 • Minimaal één lid ervaring moet hebben met organisaties in zorg en/of welzijn;
 • Alle leden moeten zich verbonden voelen met lokale maatschappelijke belangen;
 • Alle leden moeten onafhankelijk zijn ten opzichte van deelbelangen (geen belangenverstrengeling);

De gehele RvC moet als team kunnen en willen opereren ter ondersteuning van en toezicht op de directeur-bestuurder.

Persoonsprofiel leden van de Raad van Commissarissen

Werk en denkniveau 
academisch niveau

Kennis
Ten minste op één van de volgende kennisgebieden:

 • volkshuisvesting;
 • vastgoed;
 • politiek-bestuurlijk;
 • HR en organisatieontwikkeling;*
 • sociaal-economisch (maatschappelijk);
 • juridisch;
 • financieel-economisch.*

*de 2 vacatures betreffen de vet gedrukte kennisgebieden.

Ervaring/vaardigheden

 • ruime bestuurlijke en/of managementervaring;
 • brede maatschappelijke ervaring c.q. netwerken;
 • ervaring met strategische en andersoortig complexe besluitvormingsprocessen;
 • het kunnen beoordelen en toetsen van beleid;
 • uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
 • affiniteit met doelstelling organisatie.
   

Persoonskenmerken 

 • kritisch vermogen;
 • onafhankelijk/onpartijdige houding;
 • collegiaal/teamgericht;
 • betrouwbaar/integer;
 • sterk analytisch vermogen;
 • gedecideerd/standvastig;
 • zakelijk;
 • humor en relativeringsvermogen;
 • bereidheid en beschikbaarheid om voldoende tijd te besteden aan het toezicht (ook buiten de vergadering);
 • Lokale binding met de doelgroepen waarin of waarvoor de corporatie activiteiten ontplooit.

Vacatures

Het betreft twee vacatures.

Vacature 1, financieel-economisch:

 • Financieel profiel, ervaring als CFO/Business Controller/Financieel Directeur/Ondernemer.
 • Bij voorkeur ervaring als commissaris.
 • Strategisch sterk en abstractievermogen, geen detaillist die alleen maar naar de cijfers kijkt. Nieuwsgierig om het verhaal achter de cijfers te kennen.
 • Niet te risicomijdend of ‘te blauw denkend’.
 • De bedrijfsvoering van een corporatie snel kunnen doorgronden.
 • Woonachtig of werkzaam in het werkgebied van Wetland Wonen en aantoonbare betrokkenheid met dat gebied.
 • Wordt voorzitter van de auditcommissie.

Vacature 2, HR en organisatieontwikkeling:

 • HR en organisatieontwikkelingsprofiel.
 • Kennis van arbeidsmarkt vraagstukken (in-, door- en uitstroom).
 • Woonachtig of werkzaam in het werkgebied van Wetland Wonen en aantoonbare betrokkenheid met dat gebied.
 • Wordt lid van de remuneratiecommissie en dient ervaring te hebben met het uitoefenen van de werkgeversrol.

Eén van de twee nieuwe leden wordt op voordracht van de huurders benoemd en heeft tweemaal per jaar overleg met de huurdersvereniging.

Organisatie Wetland Wonen

Wetland Wonen is een woningcorporatie in Noordwest-Overijssel met 3554 verhuureenheden. Het is een corporatie die het belangrijk vindt dat ieder mens fijn kan wonen. Of dat nou in de drukte van een grote stad is of in een knus dorp vol jeugdherinneringen. Wetland wonen verhuurt, bouwt, onderhoudt en renoveert woningen in kernen van de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Bedoeld voor inwoners die om financiële of maatschappelijke redenen moeite hebben om een passende en betaalbare woning te kopen of te huren in de vrije sector.

De organisatie staat in verbinding met haar huurders en vele partners en vindt het van belang om samen op te trekken. Zo’n 40 betrokken en loyale medewerkers zijn bezig om goed werk te verrichten voor de huurders.

Er is een directeur-bestuurder, Raad van Commissarissen en MT (bestaande uit de manager klant & maatschappij, manager financiën & control, beleidsadviseur personeel & organisatie en directeur-bestuurder).

Procedure

De werving en selectie wordt begeleid voor Marjon Roefs, adviseur van Het Centrum voor Commissarissen en Toezichthouders.

Bent u geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan uiterlijk 10 september uw CV met een motivatiebrief naar marjon.roefshetcctnl.

Gesprekken met het wervingsbureau vinden plaats op 12 of 13 oktober.
Gesprekken met de benoemings- en adviescommissie vinden plaats op 3 november bij Wetland Wonen.

Deel deze pagina