Gebruikersovereenkomst

Het klantportaal wordt u aangeboden door Stichting Wetland Wonen Groep. Aan het gebruik van het klantportaal zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door het klantportaal te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen op deze gebruikersovereenkomst zijn alleen bindend als deze door Stichting Wetland Wonen Groep schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1 - Registreren op het klantportaal

1.1

Op het klantportaal kunt u online een aantal woonzaken regelen. 

1.2

Om het klantportaal te kunnen gebruiken, moet u zich registreren. Dat doet u door de gegevens die bij Stichting Wetland Wonen Groep al bekend zijn over u aan te vullen met aantal gegevens. Er wordt u gevraagd uw gegevens te controleren en deze gebruikersovereenkomst te accepteren. Zodra u dat gedaan heeft, ontvangt u een activatiecode per SMS op het opgegeven mobiele nummer. Met deze activatiecode activeer u uw registratie op het klantportaal. Nadat de registratie is afgerond, kunt u met uw e-mailadres en een wachtwoord rechtstreeks inloggen op uw account.

1.3

Aangezien je account veel persoonsgegevens bevat, is het belangrijk om de toegang tot deze gegevens af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dien je jouw wachtwoord strikt geheim te houden. Wetland Wonen mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf jouw account na aanmelding met jouw gebruikersnaam en wachtwoord, onder jouw leiding en toezicht gebeurt. Je bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij in de overmachtssituatie waarin onbevoegden buiten jou om toegang hebben gekregen tot je wachtwoord. Krijg je hiervan kennis, meld het dan onmiddellijk aan Stichting Wetland Wonen Groep.

Artikel 2 - Gebruiksregels

2.1

Het is niet toegestaan het klantportaal te gebruiken op een manier die in strijd is met welke wet- en regelgeving dan ook.

2.2 

Daarnaast is het verboden via het klantportaal:

  • informatie te verspreiden of op te slaan die smadelijk, lasterlijk of racistisch is;
  • informatie te verspreiden in strijd is met enig intellectueel eigendomsrecht, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  • informatie te verspreiden die erotisch of pornografisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met voor hen ongewenste communicatie;
  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • en verder al datgene te doen wat in strijd is met de nettiquette.

2.3

Bij constatering van een overtreding van de bovengenoemde voorwaarden, heeft Stichting Wetland Wonen Groep het recht in te grijpen. 

2.4

Indien naar het oordeel van Stichting Wetland Wonen Groep hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor de computersystemen of het netwerk van Stichting Wetland Wonen Groep of derden en/of van de dienstverlening via internet - in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, - is Stichting Wetland Wonen Groep gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5

U bent verantwoordelijk voor de content die u plaatst. U vrijwaart Stichting Wetland Wonen Groep dan ook van alle claims van derden die hiermee in verband staan.

2.6

Denk eraan dat Stichting Wetland Wonen Groep ook aangifte kan doen van strafbare feiten.

Artikel 3 - Onderhoud en beschikbaarheid

3.1

Stichting Wetland Wonen Groep spant zich in om het klantportaal beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2

Stichting Wetland Wonen Groep onderhoudt het klantportaal actief om optimale dienstverlening te bieden. Indien onderhoud naar verwachting kan leiden tot enige beperking van de beschikbaarheid, zal Stichting Wetland Wonen Groep dit uitvoeren op het moment dat het gebruik van het klantportaal relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3

Stichting Wetland Wonen Groep mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het klantportaal aanpassen. Daarbij zijn jouw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Stichting Wetland Wonen Groep zelf welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert.

Artikel 4 - Vergoeding voor het klantportaal

Het klantportaal wordt je geheel gratis aangeboden.

Artikel 5 - Intellectueel eigendom

5.1

Het klantportaal, alle informatie en afbeeldingen op de website van Stichting Wetland Wonen Groep alsmede de bijbehorende software zijn het intellectueel eigendom van Stichting Wetland Wonen Groep of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Stichting Wetland Wonen Groep, behoudens de situaties waarin dat wettelijk is toegestaan.

5.2

Informatie die u publiceert of opslaat via het klantportaal is en blijft uw eigendom. Stichting Wetland Wonen Groep heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het klantportaal en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclame-uitingen over het klantportaal.

5.3

Het gebruiksrecht uit het vorige lid geef je voor onbepaalde tijd aan Stichting Wetland Wonen Groep. Het gebruiksrecht blijft ook na beëindiging van de overeenkomst bestaan. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Stichting Wetland Wonen Groep besluiten tot aanpassing of verwijdering.

5.4

U mag informatie die u publiceert of opslaat via het klantportaal naar eigen inzicht aanpassen. Verwijdering is echter niet mogelijk.

5.5

Stichting Wetland Wonen Groep  zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via het klantportaal, zoals bijvoorbeeld e-mails naar potentiële nieuwe huurders, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of indien Stichting Wetland Wonen Groep daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Stichting Wetland Wonen Groep zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen de macht van Stichting Wetland Wonen Groep ligt.

Artikel 6 - Persoonsgegevens

Bij het gebruik van het klantportaal worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Stichting Wetland Wonen Groep voor meer informatie.

Artikel 7 - Duur van de overeenkomst en opzegging account

7.1

Door registratie op het klantportaal ga je een overeenkomst aan met Stichting Wetland Wonen Groep. Deze overeenkomst gaat in zodra je voor het eerst het klantportaal gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2

Opzeggen van de overeenkomst is mogelijk, indien je niet langer gebruik maakt van de huisvesting van Stichting Wetland Wonen Groep.

7.3

U kunt jouw account van het klantportaal opzeggen door contact op te nemen met Stichting Wetland Wonen Groep. De contactgegevens kun je onderaan deze gebruiksvoorwaarden vinden.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1

Ue bent zelf verantwoordelijk voor de handelingen die u verricht op en via het klantportaal.

8.2

In geval van schade waarvan het ontstaan rechtstreeks verband houdt met het klantportaal zal Stichting Wetland Wonen Groep de gebruiker vergoeden voor een maximaal bedrag van € 500,00 (zegge vijfhonderd euro) per gebruiker.

8.3

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van het schadeveroorzakend feit schriftelijk bij Stichting Wetland Wonen Groep meldt.

8.4

In geval van opzet of grove nalatigheid van Stichting Wetland Wonen Groep is de beperking uit artikel 8.3 niet van toepassing.

8.5

Stichting Wetland Wonen Groep is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade.

8.6

In geval van overmacht is Stichting Wetland Wonen Groep nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 9 - Wijziging gebruiksvoorwaarden

9.1

Stichting Wetland Wonen Groep mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

9.2

Stichting Wetland Wonen Groep zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via het klantportaal, zodat je daar kennis van kunt nemen.

9.3

Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kun je tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10 - Restbepalingen

10.1

Op het online sluiten van een huurovereenkomst zijn de huurvoorwaarden van toepassing. Deze worden voor het sluiten van de huurovereenkomst via het klantportaal aangeboden.

10.2

Op het gebruik van het klantportaal en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.3

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met het klantportaal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Stichting Wetland Wonen Groep gevestigd is.

10.4

Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden of binnen het klantportaal eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via het klantportaal wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

10.5

De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Stichting Wetland Wonen Groep wordt geacht juist te zijn, tenzij jij tegenbewijs levert.

10.6

Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

10.7

Stichting Wetland Wonen Groep is gerechtigd haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde die de betreffende activiteit van haar overneemt.