Organisatie

Onze organisatie is ingericht op basis van ons beleidsplan ‘in verbinding’. We werken met bijna veertig betrokken medewerkers (30 fte). Dat doen we vanuit verschillende afdelingen:

Raad van Commissarissen 

Wetland Wonen heeft een Raad van Commissarissen (RvC). Deze raad houdt toezicht op onze organisatie en het bestuur. De Raad werkt volgens een reglement van de Raad van Commissarissen. Daarin staan afspraken over de taken, werkwijze en bevoegdheden van de raad. Onze Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden. Voor nieuwe leden van de raad is een profielschets opgesteld. Ook is er een rooster van aftreden

Huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen:

  • Meneer mr. H.J. Bolding, voorzitter
  • Mevrouw mr. H.J. Frantzen-Boeve, vice-voorzitter
  • Mevrouw m. M. Schreur-Vianen
  • Mevrouw D.J. Cazemier
  • Meneer E. van Hoorn RA

Bestuur en staf

De dagelijkse leiding ligt bij het managementteam dat bestaat uit de directeur-bestuurder, manager klant & maatschappij, manager financiën & control en de beleidsadviseur personeel & organisatie. De staf bestaat uit adviseurs communicatie,  assetmanagement en digitalisering & informatisering en een directiesecretaresse. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Afdeling Klant & Maatschappij

De afdeling klant en maatschappij is er direct voor onze huurders.

Klantenservice
De medewerkers van de klantenservice zijn uw eerste aanspreekpunt. Zij beantwoorden uw vragen over het dagelijkse onderhoud, contracten, huur en servicekosten of verbinden u door met een collega die u het beste kan helpen.

Vakmannen
Komen bij u aan huis voor onderhoud en reparaties.

Huismeester
Onze eigen huismeester zorgt in een aantal van onze gebouwen voor klein onderhoud. Ze is daar op vaste momenten aanwezig. Bewoners kunnen haar aanspreken met vragen of opmerkingen.

Verhuurmakelaars
Wij verhuren onze woningen via De Woningzoeker. Bent u de eerste kandidaat, dan neemt onze verhuurmakelaar contact met u op over het toetsen van gegevens, definitieve toewijzing van de woning en tekenen van het huurcontract.

Consulent huurincasso
Lukt het u een keer niet om de huur te betalen, dan neemt u contact op met onze consulent huurincasso. De consulent denkt met u mee over oplossingen en kan een betalingsregeling met u treffen.

Iedere stad of dorp kent een eigen dynamiek, hier spelen wij gericht op in. We werken vanuit twee gebiedsteams (Steenwijkerland en Zwartewaterland/Zwolle), die bestaan uit een:

Gebiedsregisseur
Onze gebiedsregisseurs houden in de gaten wat er leeft en speelt in ons werkgebied. Ze hebben contact met bewonerscommissies, projectgroepen en samenwerkingspartijen zoals welzijnswerk en gemeente. Als het wenselijk is starten ze een project in een buurt, straat of woongebouw. Dat kan gaan over prettig samenleven, onderhoud van tuinen of veiliger maken van de buurt.

Technisch beheerder
Bij een verhuizing zorgen onze technisch beheerders ervoor dat de woning er netjes uitziet voor de volgende bewoner. Zij voeren een voor- en eindinspectie uit. Dit gebeurt altijd in overleg met de vertrekkende bewoner.

Sociaal beheerder
Wanneer u overlast ervaart of zelf veroorzaakt nemen de sociaal beheerders contact met u op om te zoeken naar een oplossing.

Afdeling Vastgoedbeheer

Onze medewerkers van Vastgoedbeheer vertalen het meerjarenonderhoudsprogramma in concrete plannen en maken afspraken met onze ketenpartners over de uitvoering er van. Ze zien erop toe dat de ketenpartners hun werk volgens afspraak uitvoeren. We werken volgens het principe van resultaatgericht samenwerken (RGS).

Afdeling Vastgoedontwikkeling

Door deze afdeling worden onze nieuwbouwplannen ontwikkeld en uitgevoerd. Bij de ontwikkeling van onze plannen betrekken we omwonenden en andere belanghebbenden, zoals gemeente en zorgpartijen.

Afdeling Financiën & Control

De afdeling Financiën & Control is verantwoordelijk voor alle financiële zaken. Dit gaat bijvoorbeeld om het betalen van facturen en opstellen van de begroting en verantwoordingsinformatie.

Business controller

De business controller voorziet het bestuur en de Raad van Commissarissen van input en advies gericht op het nemen van (strategische) besluiten en de effectiviteit en efficiency van de organisatie.

Meer informatie over:
Wij zijn Wetland Wonen Missie en visie Governance (jaarverslagen, beleid) Werken bij Wetland Wonen