De Meente Genemuiden

Woningcorporatie Wetland Wonen, Woonzorgconcern IJsselheem, Stichting De Meente, zorginstelling PGVZ/Akkerwinde en cliëntenraad De Meente hebben in 2018 een gezamenlijke toekomstvisie vastgelegd voor De Meente in Genemuiden. In de visie staat beschreven hoe de partijen De Meente samen willen vernieuwen, met het doel om van De Meente een toekomstbestendige woon- en ontmoetingsplek te maken voor ‘Gaellemuun’.

De vernieuwing van De Meente bestaat uit meerdere onderdelen, waarvan de sloop van ‘Zuidwal’ en ‘d’Akkerties’ is afgerond. Op deze webpagina informeren wij u over de volgende stap: de bouw van 40-45 sociale huurappartementen.

Het nieuwbouwplan

Het plan is om 40-45 sociale huurappartementen te bouwen bij De Meente. Deze appartementen worden niet in één keer gebouwd, maar in twee bouwfasen. Graag informeren wij u over dit nieuwbouwplan. Hoe ziet het eerste ontwerp eruit? Wie komen er te wonen? Wat vindt u van de plannen die wij u laten zien? En hoe ziet de planning eruit Voor een definitieve vaststelling van het plan moest een visie op de architectuur worden besproken met de gemeente. De ontwerpschetsen van de architect, LKSVDD uit Enschede, zijn in de loop van 2020 op diverse onderdelen door de gemeente beoordeeld, waaronder welstand, parkeren, de aansluiting op de openbare ruimte en de terreininrichting.

Eind januari 2021 heeft het College van B&W van gemeente Zwartewaterland een positieve grondhouding ingenomen over dit voorstel. De door de gemeente gestelde randvoorwaarden nemen we mee bij de verdere uitwerking van het plan. Daardoor kunnen we verder met de volgende stap, waarin we u het ontwerp presenteren.

Het ontwerp

Het nieuwe gebouw krijgt de uitstraling van woonhuizen. De bouwhoogte bedraagt overwegend twee lagen met kap. Beperkt zijn drie lagen met kap toegestaan. Het ontwerp is geïnspireerd op de historische bouwstijl die je veel in Genemuiden ziet. Nieuwbouw met een knipoog naar het verleden.

De aansluiting van de nieuwbouw op de omgeving krijgt veel aandacht. Er komt veel ruimte voor groen. Een ruim plein met zitplekken en speeltoestellen wordt een fijne plek, waar (buurt)bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. En waar sociale buurtactiviteiten gehouden kunnen worden.

Klik op een afbeelding om te vergroten.

De (nieuwe) bewoners

Inclusief wonen is een belangrijk thema in de opgestelde toekomstvisie voor De Meente. Dit betekent dat wordt gestreefd naar een gemengde bewonerssamenstelling, waarbij bewoners en buurtbewoners elkaar ontmoeten, ondersteunen en samen activiteiten organiseren.

Het merendeel van de nieuw te bouwen appartementen zal aan ouderen worden verhuurd. Vanuit de visie op inclusiviteit kunnen ook jongere mensen, zonder en met een hulpvraag, in aanmerking komen voor deze woningen. De gemeente heeft kennis genomen van deze visie en heeft de boodschap meegegeven waarde te hechten aan het wonen van vooral ouderen in deze nieuwbouw. 

Planning

Na het verzamelen en beoordelen van de reacties van betrokkenen past de architect het schetsontwerp aan. Tegen de zomer wordt het voorontwerp gemaakt en gedeeld met alle betrokkenen. Dit najaar willen wij een omgevingsvergunning aanvragen voor de eerste bouwfase. Daarna kunnen we van start met de eerste bouwfase.

Eerste bouwfase

We hopen begin 2022 te kunnen starten met de eerste bouwfase. Hierin bouwen we 20-23 nieuwe, ruimere sociale huurappartementen langs de Prins Willem Alexanderstraat, op de plaats van de reeds gesloopte ‘Zuidwal’ en ‘d’Akkerties’. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners hier begin 2023 wonen.

Klik op een afbeelding om te vergroten.

Tweede bouwfase

De herontwikkeling van de Lage en Hoge Vlakte en de kerkzaal is in voorbereiding. De voorgenomen sloop van deze bouwdelen is opgenomen in de in 2018 opgestelde toekomstvisie. Een sloopbesluit moet nog genomen worden. Op dit moment onderzoeken de partijen samen hoe het plan, om op deze plek 20-23 nieuwe sociale huurappartementen te bouwen, het beste kan worden uitgevoerd. Zo kijken ze samen hoe de huidige voorzieningen behouden kunnen worden voor De Meente. De eerste zichtbare stappen voor de tweede bouwfase verwachten we niet eerder dan eind 2023.

Klik op een afbeelding om te vergroten.

Verhuizing woongroep Akkerwinde

Ter voorbereiding op de tweede bouwfase zijn we met betrokkenen in gesprek om goede vervangende woonruimte te vinden voor de huidige bewoners van de Lage en Hoge vlakte. Zo kijken we samen met Woongroep Akkerwinde en PGVZ naar de mogelijkheid om de bewoners van Akkerwinde medio 2021 naar het gebouw Den Heuvel binnen De Meente te verhuizen. De bewoners krijgen daar een gezamenlijke huiskamer voor de woongroep. Wij werken aan de voorbereiding om deze huiskamer klaar te maken voor gebruik. We wensen de bewoners van Akkerwinde en de begeleiders van PGVZ via deze weg alvast veel woon- en werkplezier in Den Heuvel!

Verbouwen van het hoofdgebouw

Samen met Stichting De Meente en Woonzorgconcern IJsselheem zijn we bezig met de plannen voor de herinrichting en verbouwing van de delen Buzeland, Vosseland en Vinkeland in het hoofdgebouw van De Meente. Ook onderzoeken we de herinrichting van de begane grond, waar belangrijke ontmoetings- en recreatieve voorzieningen zijn. Uitgangspunt is dat we de positie van de zorg- en welzijnsvoorzieningen verstevigen en de bewoners meer woonkwaliteit krijgen. In een volgende nieuwsbrief informeren u verder over deze plannen.

Meer informatie

Op dit moment willen we u via deze webpagina zo goed mogelijk informeren over het plan. Verdere ontwikkelingen delen we op deze webpagina, maar ook in bijvoorbeeld De Roeper of de tv-schermen in de hal van De Meente.

Buurtbewoners en bewoners van De Meente ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor een digitale bijeenkomst, waarin zij meer informatie krijgen over de planologische procedure en mogelijkheid om hun vragen en mening over het plan met ons te delen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar: demeentegrunstranl.